شبکه خبری تدبیر و امید

سی درسِ زندگی از بزرگانِ فرهنگِ خاورِدور

پنج شنبه 12 تیر
سی درسِ زندگی از بزرگانِ فرهنگِ خاورِدور

1-عمومِ ناراحتی انسانها ناشی از آنست که واقعیت را قبول نمی­کنند؛

2-افراد موفق دو ویژگی دارند: سکوت و لبخند؛

3-به هیچ هدف بزرگی بدون صبر نمی­توان دست یافت؛

4-سه چیز مخفی نمی­ماند: خورشید، ماه و حقیقت؛

5-خیلی سروصدا نکنید: باران باعث می­شود گلها برویند نه رعد و برق؛

6-گفتنِ به تو اعتماد دارم به مراتب مهم­تر است از گفتنِ به تو عشق می­ورزم ؛

7-وقتی خودخواهی بمیرد، روح بیدار می­شود؛

8-هیچ­گاه از انجام دادن